Bedrijfsruimte Huren Maastricht

Bedrijfsruimte huren Maastricht

bedrijfsruimte huren Maastricht

Bedrijfsruimte huren Maastricht, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


De kantorenmarkt van Maastricht vertoont een vergelijkbaar beeld met het jaar 2015. Zo ligt het opnamevolume in 2016 nagenoeg gelijk met het niveau van 2015. Daarnaast is het beschikbare kantooraanbod over hele breedte slechts 0,7% gestegen. Wel is een verschuiving van het beschikbare aanbod zichtbaar, zo wordt intussen bijna 40% van het kantooraanbod aangeboden in het kantorenpark Randwyck, vorig jaar was dit nog geen 35%.
Bedrijfsruimte Huren Maastricht, het aanbod van kantoorruimte


Na een stevige aanboddaling in 2015, steeg het beschikbare aanbod in 2016 licht naar 93.400 m². Begin 2017 staan in Maastricht nog zestig kantoorpanden in aanbod met een gemiddelde metrage van 1.550 m². Ondanks de aanbodstijging, betekent dit een afname van het aantal panden dat beschikbaar is voor verhuur of verkoop. Dit impliceert dat hiermee het aanbod zich meer en meer centreert in een selectiever aantal kantoorpanden, want ook in 2015 nam het aantal panden in aanbod al met negen af. Voorts is zichtbaar dat ook het beschikbare aanbod zich meer en meer centreert op één specifieke locatie. Zo staat inmiddels 40% van het beschikbare aanbod te huur of te koop in het kantorenpark Randwyck. In 2012 lag dit nog slechts op 18% en was het voornaamste aanbod te vinden in het deelgebied Centrum en Wyck. De aanboddaling is de laatste jaren het grootst in Maastricht Oost en West, terwijl het aanbod in het centrum, kantorenpark Céramique en bij Maastricht Aachen Airport zich meer horizontaal bewegen.


bedrijfsruimte huren Maastricht
Bedrijfsruimte Huren Maastricht, het opnamevolume 


In 2016 is een opnamevolume van 16.000 m² geregistreerd. In verhouding met vorig jaar betekent dit een lichte daling van 4,5% van het opnamevolume. Vooral in het aandeel transacties kleiner dan 250 m² zit een zekere stijging. Waar in 2015 nog 1.550 m² was opgenomen door kleine kantoorgebruikers, lag dit afgelopen jaar 40% hoger op 2.170 m². Deze stevige stijging is niet direct toe te schrijven aan een bepaalde branche die een hoge vraag uitoefent op de markt. Wel blijkt uit deze gegevens dat er voldoende vraag is naar kleine kantoorruimte in de stad
Bedrijfsruimte Huren Maastricht, huurprijsontwikkelingen


De gerealiseerde mediane huurprijs in Maastricht lag over het afgelopen jaar op € 110 per m². Hiermee kan worden verondersteld dat de huurprijzen zich binnen de gemeente stabiliseren. Doordat het beschikbare kantooraanbod zich telkens meer centreert op enkele plekken binnen de stad, kan er nog wel een negatieve prijsdruk ontstaan op specifieke locaties zoals Randwyck en Céramique

Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Maastricht?


bedrijfsruimte huren Maastricht

1. Beatrixaven - Punterweg middengebied


Met een oppervlakte van circa 220 hectares is de Beatrixhaven het grootste bedrijfsterrein in Maastricht. Beatrixhaven is één van de weinige multimodale terreinen in de regio, waar bedrijven in de hogere milieucategorie (tot en met milieucategorie 5) gevestigd zijn. Voor nieuwe bedrijven in deze zware milieucategorie zijn op de Beatrixhaven nieuwe vestigingsmogelijkheden gecreëerd: in het hart van bedrijventerrein is circa 5,5 hectare bedrijfsterrein direct uitgeefbaar, geschikt voor bedrijven met een ruimtebehoefte vanaf 1,5 hectare.2. Bedrijventerrein Randwyck


Dit terrein is ontwikkeld voor de vestiging van bovenregionale bedrijvigheid in de sectoren logistiek, kleinere productie-eenheden en groothandel (milieucategorieën 1,2,3). Een deel van het terrein is gereserveerd voor de vestiging van autogaragebedrijven en hieraan gerelateerde bedrijvigheid. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre een upgrade van het Autoparc Randwijck tot de mogelijkheden behoort. Dit is mede ingegeven door grote vraag aan vestigingslocaties voor deze branche, waaraan sinds langere tijd niet tegemoet kon worden gekomen.Een ander deel van het terrein is bedoeld voor kleinere productie-eenheden, groothandel en logistiek. Op het terrein zijn geen gemeentelijke eigendommen meer aanwezig. Wel zijn via de particuliere markt terreinen en bedrijfsobjecten beschikbaar3. Bedrijvenpark Maastricht Zuid


Het Bedrijvenpark Maastricht Zuid kenmerkt zich door de goede ontsluiting en zijn vriendelijke uitstraling. In het plan is veel aandacht voor openbaar groen en daarmee de overgang van privé naar openbare ruimte. Qua beplanting moet u denken aan de voor Limburg zo kenmerkende hoogstam fruitbomen en hagen, die u ook in de directe omgeving zult terugvinden. Tussen de bedrijfspanden komen ruime tussengebieden om de openheid en toegankelijkheid van het gebied te waarborgen. Bedrijvenpark Maastricht Zuid is bestemd voor bedrijven met ambachtelijke of industriële activiteiten, maar ook kennisintensieve werkzaamheden of hightech bedrijven. Bedrijven, zoals bijvoorbeeld groothandel en productiebedrijven in de milieucategorieën 2 en 3 zijn toegestaan.4. Bedrijventerrein Hanzedans


Het bedrijventerrein is gelegen op een beeldbepalende locatie aan de entree van de wijk Hazendans. Naast de eerste aanblik voor de bezoekers en bewoners van Hazendans vormt zij tevens, tezamen met de noordelijke woonbebouwing, de rand naar het open landschap.Het terrein beslaat een oppervlakte van ± 0.9 hectare en wordt begrensd door de Veldwezeltstraat in het noorden en oosten, door de Gellikstraat in het westen en de Hazendanslaan in het zuiden. Het bedrijventerrein is bedoeld voor kleinere (ambachtelijke) bedrijven eventueel in combinatie met woongelegenheid ten behoeve van aan het bedrijf gelieerde personen in een lage milieucategorie.5. Bedrijventerrein Bosscherveld
Industriële bedrijvigheid levert Maastricht een flink aantal arbeidsplaatsen op. Bedrijventerrein Bosscherveld (ca. 100 hectare) kent creatieve en innovatieve bedrijven. Maar er is ook sprake van inefficiënt grondgebruik, zware milieudruk, sociale onveiligheid en fors achterstallig onderhoud. Voor de gemeente aanleiding om samen met Limburg Herstructureert Bedrijventerreinen (LHB) een revitaliseringsslag te plegen (geraamde investering ongeveer 20 miljoen euro).

Bronvermelding  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Maastricht zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Maastricht
  •  Parkmanagement Maastricht
Reactie plaatsen