Bedrijfsruimte Huren Nijmegen

Bedrijfsruimte Huren Nijmegen

bedrijfsruimte huren Nijmegen
Bedrijfsruimte huren Nijmegen, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt

De Nijmeegse kantorenmarkt heeft ook dit jaar hoofdzakelijk een lokaal verplaatsingskarakter. Het jaar 2016 kan worden getypeerd als een terughoudende markt, waarbij grotere kantoortransacties (> 1.500 m²) uitbleven. In het laatste kwartaal van 2016 zijn wel ontwikkelingen met enkele grotere partijen in de markt, echter zullen deze onderhandelingen pas begin 2017 worden afgerond. In de markt is te zien dat er veel vraag is naar kleinere kantoormetrages. Waar men in de crisis nog op de zolderkamer werkte, is zichtbaar dat telkens meer kleine bedrijven huisvesting aanhuren om de bedrijfsactiviteiten in voort te zetten. Daarnaast zijn er ook steeds meer bedrijven die vanwege groei meer kantoorruimte aanhuren. Dit alles leidt er toe dat er weer vaker sprake is van een effectieve opname, waarbij minder kantoorruimte wordt achtergelaten dan dat men opneemt.
Bedrijfsruimte Huren Nijmegen, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 bedraagt het aantal beschikbare vierkante meter kantoorruimte 75.650 m². Dit betekent een minimale daling van het aanbod met 0,5% ten aanzien van vorig jaar. De daling is wellicht minder sterk dan verwacht, zeker gelet op het hoge aantal onttrekkingen de afgelopen jaren en het feit dat een telkens groter deel van het opnamevolume ook daadwerkelijk een effectieve opname is. Aankomend jaar is de verwachting dat nog enkele projecten herontwikkeld zullen worden op locaties waar geen vraag meer is naar kantoormeters. Een verdere afname van de voorraad geeft mogelijk de ruimte voor beperkte nieuwbouw op locaties waar de vraag naar kantoorruimte wel groot is en waar vanuit de bestemming de mogelijkheid voor kantoorruimte bestaat. Een voorbeeld hiervoor is de locatie aan de Wijchenseweg, welke de afgelopen jaren braak heeft gelegen.


bedrijfsruimte huren NijmegenBedrijfsruimte Huren Nijmegen, huurprijsontwikkelingen


De mediane gerealiseerde huurprijs lag in 2016 op € 115 per m². Op basis van de ontwikkeling van de huurprijs valt te concluderen dat de huurprijzen zich stabiliseren over de gehele breedte van de kantorenmarkt van Nijmegen. De prijzen blijven sterk uiteen lopen en zijn sterk afhankelijk van de marktomstandigheden binnen de specifieke locatie. Zo is zichtbaar dat de hoogste huurprijzen worden gerealiseerd in het centrum van de stad, waar sprake is van het laagst beschikbare aanbod. Daartegenover staat dat op de Brabantse Poort kantoorruimte kan worden aangehuurd tegen aanzienlijk lagere prijzen, te weten vanaf € 70 per m².

Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfsruimte in Nijmegen?


bedrijfsruimte huren Nijmegen

Bedrijventerrein Brabantse Poort


In 1987 is de Nota Stedelijke Ontwikkelingszones gepresenteerd met daarin de eerste ideeën voor de Brabantse Poort. De uitvoering van deze plannen leidde tot een nieuwe identiteit van het centrumgebied Brabantse Poort. Ook werden de al langer bestaande bedrijventerreinen als Van Rosenburgweg (Triavium e.o., 6,1 ha) en Bedrijvenpark Lindenholt (bedrijventerrein/kantoorgebied, 22,2 ha) bij deze ontwikkeling betrokken. Inmiddels telt het gebied 35,5 hectare voor bedrijfsdoeleinden. In de praktijk zijn veel kantoren op deze kavels terechtgekomen. Het bedrijventerrein is voornamelijk een economisch centrum.Kerkenbos


Kerkenbos is een wijk in het zuiden van het stadsdeel Lindenholt en hoort bij het bedrijventerrein Brabantse Poort. De wijk is gebouwd in de jaren 80 en '90. Net als in veel andere buurten of wijken in de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg hebben de straten in Kerkenbos nummers in plaats van straatnamen. De wijk is bijna helemaal een bedrijventerrein.Bijsterhuizen


Bedrijventerrein Bijsterhuizen ligt strategisch tussen Nijmegen en Wijchen, pal aan de A73 en A326. In kwalitatief opzicht onderscheidt Bijsterhuizen zich van andere bedrijventerreinen door de unieke samenwerking tussen de gemeenten Nijmegen en Wijchen, de ruimtelijke kwaliteit en de grote aandacht voor architectuur en groen.


Bedrijventerrein Westkanaaldijk, gelegen aan het Maas-Waalkanaal, heeft een belangrijke economische waarde voor de gemeente Nijmegen en de regio. Het bedrijventerrein is goed ontsloten richting de A73/A50 en beschikt over een openbare los- en laadwal aan het Maas-Waalkanaal.In 1968 is door de gemeente het eerste kavel uitgegeven op Westkanaaldijk. De destijds geplande Westhaven is door gebrek aan vraag naar 'nat terrein' nooit aangelegd. Het terrein is tussen 1970 en 1995 van Noord naar Zuid uitgegeven. De totale oppervlakte is 82,6 ha uitgeefbaar terrein. In het gebied zijn 194 bedrijven gevestigd en deze bieden werk aan bijna 4.000 personen.


Noord- en Oostkanaalhavens


De Noord- en Oostkanaalhavens vormen het industriegebied aan de westzijde van Nijmegen. Het bedrijventerrein omvat ongeveer 130 hectare bedrijven-terrein. Het gebied ligt aan twee havenarmen. Op Noord- en Oostkanaalhavens wordt sinds 15 jaar geïnvesteerd in revitalisering. Markante projecten zijn de realisering van Park West, verdubbeling Energieweg, slaan van damwanden rond de insteekhavens en de revitalisering van de Handelsweg.
Dit bedrijventerrein is in termen van werkgelegenheid het grootste van Gelderland. Vanaf 1953 vestigde zich Philips, nu NXP semiconductors, op het deel van Winkelsteeg ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg. NXP semiconductors en 52 degrees zijn beeldbepalend voor bedrijventerrein Winkelsteeg. Op dit moment omvat het gebied Winkelsteeg 95 ha. Vanuit NovioTechCampus wordt op het huidige bedrijventerrein Winkelsteeg gewerkt aan een locatie, waar innovatie en samenwerking tussen de halfgeleiderindustrie en medische technologie centraal staan.


Vanaf ongeveer 1950 ontwikkelde de wijk Heijendaal zich tot de grootste werklocatie van de stad (sinds 2002). De belangrijkste dragers hiervan zijn de Radboud Universiteit Nijmegen, Het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen.
Op de Nijmeegse campus Heijendaal worden hoogwaardige bedrijfsgebouwen ontwikkeld met ruimten en faciliteiten voor kleine en grotere kennisintensieve bedrijven, waaronder kennis spin offs. Op deze locatie organiseert Mercator Incubator Nijmegen regelmatig informatieve bijeenkomsten en andere activiteiten, ter bevordering van kennis spin offs en interactie tussen science en business. In de afgelopen jaren zijn vanuit de Nijmeegse universiteit meer dan 300 bedrijven gestart.

Het jongste bedrijventerrein vanuit het perspectief van de gemeente Nijmegen is De Grift. Het (bestaande) industrieterrein Oosterhout is een handelsterrein met beperkte industriële en (groot-) handelsactiviteiten. De Koopmansweg ontsluit een particulier ontwikkeld deel van het bedrijventerrein. Ten westen van de Griftdijk bevindt zich het bestaande bedrijventerrein de Rietgraaf: een terrein met bedrijvigheid in combinatie met bedrijven met een PDV-karakter. Ten zuiden van dit bedrijventerrein ligt chaletpark “De Halve Weg” en restaurant Mona’s eetfestijn en een Total tankstation.


Nijmegen is dringend toe aan een tweede oeververbinding. Daarom wordt een nieuwe brug gebouwd die Nijmegen West gaat verbinden met de Waalsprong. De brug landt op de zuidoever ten oosten van de Vasim; in de Waalsprong landt de brug iets ten westen van het toekomstige centrumgebied.  Vanaf het Industrieplein wordt een aansluiting gemaakt naar de Waal, dwars door een deel van het industriegebied Noord- en Oostkanaalhavens. Omdat hiervoor een deel van het bedrijventerrein opnieuw moet worden verkaveld, ontstaat de mogelijkheid om op deze plek een bijzonder werkgebied te ontwikkelen. Omdat deze locatie in de Romeinse tijd ook al een handelsplek was, heeft het nieuwe bedrijvenpark als werktitel ‘Mercuriuspark’ meegekregen, naar de god van de handel.Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Nijmegen zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Breda
Reactie plaatsen