Bedrijfspand Huren Eindhoven

Bedrijfspand huren Eindhoven

Bedrijfspand huren Eindhoven

Bedrijfspand huren Eindhoven, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt


De kantorenmarkt van Eindhoven heeft een sterk opnamejaar achter de rug. Het totale opnamevolume kwam uit op 69.150 m². Sinds 2007 is er niet meer een dergelijk opnameniveau bereikt, waardoor met recht gesproken kan worden van een goed jaar op de kantorenmarkt. Naast de gebruikersmarkt blijven er kantoren onttrokken worden van de markt ten behoeve van transformatie naar overwegend woningen. De gemeente Eindhoven loopt daarin samen met enkele andere steden zoals Amsterdam, Den Haag en Arnhem voorop in het totale transformatievolume.


Uit de prioriteitennota van de gemeente, waarin is vastgesteld welke kantoren tot 2020 mogen worden getransformeerd, blijkt dat het aanbod voor dergelijke kantoren snel afneemt. Hierdoor lijkt, net als in veel andere steden, de rek inmiddels uit het grote aantal transformaties. Intussen wordt wel breder en ruimer gezocht naar transformatiemogelijkheden
Bedrijspand Huren Eindhoven, huurprijsontwikkelingen


De toegenomen marktdruk en het schaarser wordende aanbod van hoogwaardige kantoren, leiden er niet alleen toe dat de huurprijzen stabiliseren. Inmiddels worden zelfs ook al prijsstijgingen waargenomen. In eerste instantie is deze stijging van de huurprijzen vooral merkbaar in minder grote incentives bij het verhuren van kantoorruimte. Toch zijn de stijgingen inmiddels ook terug te zien in de feitelijk gerealiseerde huurprijzen. De mediane huurprijs kwam afgelopen jaar uit op € 125 per m². Per deelgebied en kwaliteit van het kantoorgebouw zijn echter nog wel duidelijke verschillen zichtbaar. Zo liepen de gerealiseerde huurprijzen uiteen van € 75 tot maximaal € 200 per m² per jaar.
Bedrijfspand Huren Eindhoven, het aanbod van kantoorruimte


Op 1 januari 2017 bedraagt het aanbod kantoorruimte in Eindhoven 266.400 m². Dit betekent een daling van het aanbod van 1,5%. Op basis van het hoge aantal onttrekkingen in de afgelopen jaren en het hoge opnamevolume in het meest recente jaar had allicht een sterkere daling van het aanbod meer in de verwachting gelegen. De onttrekkingen hadden echter veelal betrekking op kantoren die al voor een langere periode niet meer beschikbaar in aanbod stonden. Voor wat betreft het sterke opnamevolume betreft dit bijna volledig verplaatsingen binnen de kantorenmarkt van Eindhoven, waarbij veel huurders ook nog eens meer kantoorruimte achter laten dan dat men opneemt. Een hoge marktdynamiek met veel onttrekkingen hoeft dan ook niet direct te betekenen dat het aanbod sterk daalt.


bedrijfspand huren EindhovenWaar bevinden zich de bedrijventerreinen met bedrijfspanden in Eindhoven?


bedrijfspand huren Eindhoven

1. De Hurk


Het bedrijventerrein De Hurk is een veelzijdig bedrijventerrein en heeft een totale omvang van ruim 200 hectare. Het terrein is ontstaan in de vijftiger jaren en heeft zich, dankzij goede aansluitingen op de hoofdinfrastructuur van wegen (A2/N2) en het Beatrixkanaal, ontwikkeld tot het grootste bedrijventerrein van Eindhoven. Er zijn ruim 300 bedrijven gevestigd, die werk bieden aan circa 15.000 personen. Hiermee draagt het industrieterrein voor 10% bij aan de totale werkgelegenheid in Eindhoven.2. Flight Forum Eindhoven


Ten westen van Eindhoven pal naast Eindhoven Airport bevindt zich het bedrijvenpark Flight Forum Eindhoven. Dit park is opgedeeld in 5 bedrijvenclusters en 1 kantoorcluster. Flight Forum zal zo’n 100.000 m2 kantoorruimte gaan herbergen op de kantoorcluster, ongeveer 60.000 m2 is reeds gerealiseerd. Voornamelijk grote (internationale) bedrijven in de financiële dienstverlening zijn hier gevestigd. Op de nog beschikbare kavels is het mogelijk om zelf een gebouw te ontwerpen met een architect.3. High Tech Campus Eindhoven


Op de High Tech Campus Eindhoven zijn zo’n 75 innovatieve bedrijven gevestigd welke zich bezighouden met research en development. Deze campus behoort tot de grootste kantorenparken in Europa, en kan zich meten met bijvoorbeeld het Mediapark in Hilversum. Veel nieuwe producten en ideeën worden ontwikkeld op deze campus, met zo’n 185.000 m2. Zo zijn er diverse laboratoria welke de onderzoekers met elkaar kunnen delen. Op deze manier hebben startende researchbedrijven een ook een kans om met hoogwaardige onderzoeksmethodes te werken.4. Park forumPark Forum is een duurzaam bedrijventerrein voor woonvriendelijke bedrijvigheid. een plek voor ondernemers die nu bewust een keuze willen maken voor de lange termijn. Om te garanderen dat Park Forum over een aantal jaren nog steeds een keuze voor de toekomst is, wordt parkmanagement uitgevoerd. ‘Onbetaald profiteren’ wordt voorkomen, door deel- name aan parkmanagement op te nemen in de akte van levering. De stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Park Forum draagt zorg voor de uitvoering van het parkmanagement. De stichting biedt u een basispakket parkmanagement aan, uit een aantal diensten op het gebied van veiligheid, service en onderhoud. De gezamenlijke inkoop van deze diensten levert u een aantal collectieve kostenvoordelen op.5. Kapelbeemd


Kapelbeemd is een ‘gemengd bedrijventerrein’ waar zowel kleinereals middelgrote industriële en groothandelsbedrijven zijn gevestigd, alsmede enkele volumineuze detailhandelsondernemingen. De zuidzijde van het terrein grenst aan het (voormalige) kerkdorp Acht. In het overgangsgebied zijn (aan de Alblasstraat) een aantal woningen met een bedrijfsruimte gebouwd. Kapelbeemd is in drie fasen gerealiseerd. De eerste fase is het dichtst bij de spoorlijn (Eindhoven – Den Bosch) gelegen. Eind jaren ’90 is gestart met de uitgifte van de tweede fase; het gebied dat wordt omsloten door de wegen Bovenzijde, Hooge Zijde en Steenoven. Vanaf 2004 is een aanvang gemaakt met de uitgifte van fase 3; de kavels die direct aan de Boschdijk en ten zuiden van de Steenoven zijn gelegen. De gefaseerde uitgifte komt tot uiting in de aard van de bebouwing; hoe verder je van de spoorlijn bent verwijderd, hoe moderner de uitstraling van de gebouwen wordt. Ook de aard van de bedrijven die een nieuw pand realiseren op Kapelbeemd is in de loop der jaren veranderd. Zo wordt fase 3 gedomineerd door volumineuze detailhandelsondernemingen – waaronder een aantal garagebedrijven – terwijl in fase 1 en 2 de industriële en groothandelsbedrijven het sterkst zijn vertegenwoordigd.6. Goederen Distributie Centrum Eindhoven-Acht


Het Goederen Distributie Centrum Eindhoven-Acht (hierna: GDC) is begin 1990 ontstaan op een locatie die tot dan toe hoofdzakelijk werd gebruikt door Philips voor haar opslag- en distributieactiviteiten. Het terrein was in eerste aanleg speciaal bedoeld voor de huisvesting van bedrijven die zich bezighouden met ‘Value Added Logistics’. In een later stadium is deze doelgroep iets verbreed, waarbij de nadruk meer is komen te liggen op de grootschaligheid van de te vestigen onderneming. Vandaar dat de meeste kavels waarop de bedrijven zijn gevestigd, tenminste 1 ha. groot zijn. De inrichting van het GDC sluit aan op de behoeften van de doelgroep.p. Zo zijn de wegen een stuk breder dan normaal en er bevindt zich een facilitair centrum op het terrein dat specifiek is bedoeld voor transportgerelateerde bedrijven.7. Achtse Barrier


Achtse Barrier is een ‘gemengd bedrijventerrein’ dat is gelegen in Eindhoven-Noord. Op dit bedrijventerrein zijn met name kleinschalige industriële- en groothandelsbedrijven gevestigd. Deze kleinschaligheid komt ondermeer tot uiting in de vorm van de diverse bedrijfsverzamelgebouwen die vooral in de jaren ’90 op het bedrijventerrein zijn gerealiseerd. Hierin zijn met name kleinere bedrijfsruimten ondergebracht (onder andere aan de Avignonlaan en het Verdunplein). Daarnaast voorziet het kantorencomplex ‘het Kabinet’ (gelegen aan de straat ‘Le Havre’) in de behoefte aan kleinere kantoorruimten. Aan de Franse Baan (te weten de begrenzing tussen woonwijk en bedrijventerrein) en aan de Marathonloop is een aantal kleinschalige kantoorhoudende bedrijven gevestigd. Daarnaast zijn aan de zijde van de Marathonloop onder andere diverse bovenwijkse voorzieningen, de brandweer en scholen voor middelbaar onderwijs gesitueerd.8. Driehoeksbos


Driehoeksbos is een kleinschalig, ‘gemengd bedrijventerrein’ dat eind jaren ’90 is ontwikkeld ten behoeve van hoogwaardige bedrijven met een kantoorachtige uitstraling. De kavels variëren in omvang van zo’n 3.000 tot 8.000 m2 en zijn alle gelegen aan de doorgaande wegen Boschdijk en Marathonloop. Door deze ligging is de ‘zichtwaarde’ van de bedrijfslocaties erg groot. Vandaar ook dat er hoge eisen zijn gesteld aan de verschijningsvorm van de gebouwen die ter plaatse zijn gerealiseerd. Daardoor is de uitstraling van het bedrijventerrein bijzonder representatief te noemen.9. Esp


Bedrijventerrein Esp is eind jaren ’90 ontwikkeld in antwoord op de toentertijd relatief grote ruimtevraag van technologiegeoriënteerde bedrijven. Door de aanvankelijke keuze voor deze doelgroep, is Esp op dit moment te kwalificeren als een ‘gemengd terrein’ met een hoogwaardige, moderne uitstraling. Omdat Esp is gelegen langs de drukke J.F. Kennedylaan, geldt voor een deel van de 30 uitgegeven kavels dat het om ‘zichtlocaties’ gaat. De kavelgrootten op Esp variëren van zo’n 2.000 tot 9.000 m2 . Aan de zijde van de Eindhovenseweg is door een ontwikkelaar/belegger een groot bedrijfsverzamelcomplex gerealiseerd dat onderdak biedt aan zo’n 30 bedrijven met een kleinere ruimtebehoefte. Inmiddels is Esp uitgegroeid tot een van de meest gewilde vestigingslocaties in Eindhoven. Mede daarom bestaan er plannen om Esp in de toekomst aan de noordkant uit te breiden waardoor de oppervlakte van het terrein ongeveer zal verdubbelen.10. Herzenbroek


Herzenbroeken is een kleinschalig opgezet, gemengd bedrijventerrein. Aan de oostkant grenst het terrein aan een electriciteitscentrale van Essent. Herzenbroeken biedt enerzijds plaats aan grote bedrijven zoals Stork en VDL, anderzijds is er ook een aantal kleinere ondernemingen gevestigd. Laatstgenoemde soort bedrijvigheid is geconcentreerd langs de Urkhovenseweg, de straat die de grens vormt tussen het bedrijventerrein en de aangrenzende woonwijk Geestenberg.11. De Kade


De vestiging van de eerste bedrijvigheid op bedrijventerrein De Kade dateert zo ongeveer van 1845, direct na de aanleg van het Eindhovens Kanaal. Daarmee is De Kade verreweg het oudste industrieterrein van Eindhoven. Tot de tweede wereldoorlog was De Kade nog ruimschoots gelegen binnen de Eindhovense Ring. Daarna is het steeds verder uitgebreid in oostelijke richting. Momenteel is het terrein ongeveer 2,5 km. lang, circa 400 m. breed en strekt het zich uit vanaf het centrum van Eindhoven tot aan de grens met Geldrop. Bedrijventerrein De Kade is in de loop der jaren omgeven door woonwijken. Het gedeelte dat is gesitueerd tussen de Ring en de gemeentegrens met Geldrop wordt gedomineerd door de DAF-fabrieken. Juist omdat bedrijventerrein De Kade al zo lang bestaat, heeft een groot aantal oudere gebouwen in de loop der jaren plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Naast dit soort herontwikkelingsprojecten op deellocaties, is er begin 2006 ook een Masterplan opgesteld dat input geeft voor een duurzame revitalisering van het gehele bedrijventerrein.12.  Rapenland


Rapenland is een al wat ouder, kleinschalig opgezet bedrijventerrein. De locatie bestaat voor het grootste gedeelte uit kleinere- en enkele middelgrote ondernemingen. De meeste bedrijven op Rapenland behoren tot de sectoren groothandel of industrie. Daarentegen zijn aan de Dr. Cuyperslaan nogal wat bedrijven gevestigd die actief zijn in de dienstverlenende sector. Vandaar dat dit gedeelte van het bedrijventerrein een wat meer kantoorachtige uitstraling heeft. Overigens zijn de gevestigde ondernemers momenteel bezig om de representativiteit van het gehele terrein te verbeteren. Daartoe wordt in nauwe samenwerking met de gemeente een ontwikkelingsvisie en een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in een revitalisering van het gebied.13. De Tempel / Vlokhoven


De Tempel/Vlokhoven is een al wat ouder, kleinschalig opgezet bedrijventerrein. De ondernemingen die er zijn gevestigd zijn nogal divers van aard. Dat geldt zowel voor wat betreft hun omvang, maar ook wat betreft de soort activiteiten die zij uitoefenen. Deze diversiteit komt eveneens tot uiting in de aard van de bedrijfsbebouwing op De Tempel/Vlokhoven. Zo zijn langs de Bisschop Bekkerslaan diverse detailhandelsbedrijven gevestigd, terwijl aan de zijde van de J.F. Kennedylaan enkele kantoorgebouwen staan. In de daarachter gelegen gebieden zijn de meer ‘reguliere’ bedrijfspanden terug te vinden. Een aantal daarvan is onlangs door de betreffende eigenaren gerenoveerd. Dit soort acties dragen positief bij aan de uitstraling van het gehele bedrijventerrein.14. Woenselse Heide


Woenselse Heide is een kleinschalig opgezet bedrijventerrein dat ook wel wordt aangeduid als de ‘Autowijk’. Het terrein wordt dan ook gedomineerd door de aanwezigheid van een groot aantal garagebedrijven en diverse aanverwante (grootschalige) detailhandelsondernemingen. Door de ligging langs twee drukke doorgaande wegen, is de zichtwaarde van de hieraan gelegen bedrijfspanden groot.
Bronvermelding
  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Eindhoven zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2017"
  • Gemeente Eindhoven
  • Bedrijvenvereniging de Hurk
  • Kantoorhureneindhoven.nl
Reactie plaatsen