Kantoorruimte Huren Almere

Kantoorruimte Huren Almere

antoorruimte huren Almere

Kantoorruimte Huren Almere, de vastgoedontwikkelingen


De kantorenmarkt van Almere toont nog geen bovenmatig herstel zoals wel zichtbaar is in de regio Amsterdam en de regio Utrecht. Het opnamevolume ligt zelfs aanzienlijk lager dan in 2015 en ook ten aanzien van het langjarige gemiddelde ligt het opnameniveau laag. Daarnaast is zichtbaar dat het beschikbare aanbod na een flinke daling in 2015, in 2016 weer licht is gestegen met 5% naar 222.500 m².


 

Kantoorruimte Huren Almere, het aanbod van kantoorruimte


Mede vanwege het grote overaanbod op de kantorenmarkt van Almere heeft de gemeente een aanjaagteam kantoortransformaties ingesteld die tracht het aantal kantoortransformaties in de gemeente te verhogen. Hiervoor heeft het voor verscheidene panden een quick scan uitgevoerd om te bezien in hoeverre dergelijke panden geschikt zijn voor transformatie naar onder andere woningen. Op 1 januari 2017 is er in Almere 222.500 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur of verkoop. Ten aanzien van 2016 betekent dit een stijging van 5%, wel blijft het aanbodvolume onder het niveau van begin 2015.


kantoorruimte huren Almere


Kantoorruimte Huren Almere, het opnamevolume


Het opnamevolume kwam in 2016 niet verder dan 15.500 m². Een daling ten aanzien van vorig jaar van maar liefst 38%. Wel is zichtbaar dat het aantal kleine transacties een sterke opgaande trend doormaakt, wat er op wijst dat kleine nieuwe bedrijven zich in Almere vestigen. Hierbij bestaat de kans dat deze bedrijven, bij het doorgroeien van het bedrijf, meer vraag zullen gaan uitoefenen op de kantorenmarkt van Almere.


 

Kantoorruimte Huren Almere, huurpijsontwikkelingen


De huurprijzen staan in Almere onder druk.  De mediane gerealiseerde huurprijs lag in 2016 op € 94 per m². Dit betekent een daling van 6% ten aanzien van vorig jaar toen de mediane gerealiseerde prijs nog op € 100 per m² lag. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat de bandbreedte van de huurprijzen groot is binnen de regio. Zo zijn er ook transacties gemeld met huurprijzen ruim boven deze mediane huurprijs van € 125 per m².


Gelet op de huidige marktomstandigheden zullen de huurprijzen ook aankomend jaar onder druk blijven staan. Alleen onttrekkingen op de markt kunnen er toe leiden dat de kantorenmarkt in Almere meer in evenwicht komt en er voor kunnen zorgen dat de huurprijzen hun bodem vinden.


 

Waar bevinden zich de bedrijventerreinen met kantoorruimtes in Almere?


kantoorruimte huren Almere

 

Almere kent talloze bedrijventerreinen waaronder veel kleine bedrijventerreinen. Hier worden alleen de grotere bedrijventerreinen besproken.

1. De Vaart


Van alle bedrijventerreinen in Almere is het bedrijventerrein de Vaart het grootst, zowel in oppervlakte als in aantal arbeidsplaatsen: 20% van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen bevindt zich hier. De Vaart 1- 3 is te kwalificeren als een kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie. De kwaliteit van de bebouwing is gemiddeld tot goed. De hoofdinfrastructuur voor glasvezel is aanwezig langs de Grote Vaartweg.2. Gooisekant en Gooise Poort


Gooisekant en Gooise Poort zijn hier samengenomen tot één gebied. De terreinen zijn gelegen in stadsdeel Almere Stad West langs de A6 en aangegeven op de kaart met nummer 2. Gooisekant kan gekarakteriseerd worden als een gemengd bedrijventerrein met een deel hoogwaardig (waar 100% kantoren toegestaan is) en Gooise Poort als een hoogwaardig bedrijvenpark. Op dit terrein is ook gelegen de zgn. “zoekruimte voor zones met binnenstedelijke karakter”. Het bedrijventerrein Gooisekant/Gooise Poort is het eerste grote (boven)regionale bedrijventerrein van Almere gezien vanuit de richting Amsterdam, een zichtlocatie langs de A6. De plannen tot verbreding van deze A6 zullen nieuwe kansen bieden voor dit bedrijventerrein. Ook de ontwikkelingen in Poort zullen de relatieve positie van dit terrein wijzigen.3. Markerkant


Markerkant is een qua ruimtelijke indeling een specifiek bedrijventerrein: het is namelijk ingedeeld in 7 deelgebieden, die elk meer of minder een eigen karakter hebben, doorsneden door de Markerdreef en de Spoordreef (deze dreven zijn tevens barrières). Het terrein kan gezien worden als een aantrekkelijk en kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie, juiste mede door de daar spontaan gegroeide bedrijfsvestigingen op het gebied van met name detailhandel. De openbare ruimte is i.h.a. van redelijk tot goede kwaliteit door de aanwezigheid van ondermeer ruime en groene wegprofielen langs de beide hoofdontsluitingswegen. De kwaliteit van de bebouwing is over het algemeen gemiddeld tot goed. Dit terrein is een modern gemengd bedrijventerrein en tegelijk vormt het in zijn geheel een zoekzone met een binnenstedelijke karakter.4. Hollandsekant


Hollandsekant is te kwalificeren als een kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie voor voornamelijk logistieke bedrijvigheid. Het bedrijventerrein ziet er goed uit en functioneert ook goed als logistiek terrein. Er is veel activiteit door het  af- en aanrijden van vrachtwagens. Opvallend zijn de aanwezige vleesverwerkers/groothandels in levensmiddelen.5. De Steiger


De Steiger is het oudste bedrijventerrein van Almere (gelegen in Haven). In dit stadsdeel is het het enige grotere bedrijventerrein, gelegen in de nabijheid van de A6. Voor Haven is het naast het stadsdeelcentrum het belangrijkste economische concentratiegebied. Het gehele terrein is gekenmerkt als een regulier, modern gemengd bedrijventerrein. Echter, het zuidelijke deel, dat gekenmerkt wordt door kleinschalige verkaveling, werkeenheden en maatschappelijk gerelateerde activiteiten, heeft een binnenstedelijk karakter. Dit deel is dan ook als zodanig aangegeven als een “zoekzone met een binnenstedelijk karakter” in de Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid (GVV). Deze zones sluiten aan op een specifieke marktvraag en de ruimtelijke ligging (in dit geval nabij de woonwijken Noordmark en Gildemark waar de zone in overloopt). De Steiger is in het Provinciale Herstructureringsplan en de GVV aangewezen als een bedrijventerrein waar enige vorm van herstructurering kan gaan plaatsvinden (revitalisering en herprofilering).6. Poldervlak


Poldervlak is het enige gemengde bedrijventerrein van deze omvang in stadsdeel Buiten. Het bestaat uit drie deelgebieden (zie figuur 1), waarbij deelgebied 3 een smalle strook bedrijvigheid vormt tussen de Polderdreef en de Molenbuurt. Tezamen met de strook die gelegen is ten zuiden van de Splijtbakweg, in de beide deelgebieden 1 en 2 gelegen, is deelgebied 3 in de Gemeentelijke Vestigings Visie (2010) aangewezen als “zoekruimte voor zone met een binnenstedelijke karakter”. In deze strook is de milieucategorie in het nieuwe bestemmingsplan verlaagd van 3.1/3.2 naar 2 vanwege het sterk gemengde karakter: bedrijvigheid, dienstverlening, voorzieningen en wonen. Wel zijn er categorie 3 bedrijven in deze strook als zodanig met een aanduiding op de plankaart van het bestemmingsplan aangegeven, enkele bij rechte nog. Zij kunnen ook onder het nieuwe bestemmingsplan op hun eigen perceel en in dezelfde categorie uitbreiden7. Frezersplaats


Frezersplaats is een binnenstedelijk bedrijventerrein gelegen in Kruidenwijk in Stadsdeel Almere West. Het terrein is direct gesitueerd aan de Hogering en is via de Grasweg goed ontsloten aan deze hoofdontsluitingsweg. Deze Grasweg is de enige directe ontsluiting van het terrein op een hoofdweg, de overige bereikbaarheid is door woonstraten via de woonwijk.8. De Uitgeverij


Dit bedrijventerrein is gelegen in stadsdeel Almere Stad West. Het grenst direct aan bedrijventerrein Gooise Poort en ligt tegen de Hoge Ring aan. De Annie M.G. Schmidtweg is de verbindingsas, via de Audioweg, naar de Hoge Ring, die midden door het terrein loopt naar de achterliggende Literatuurwijk.9. Randstad


Dit bedrijventerrein is gelegen in stadsdeel Almere Stad Oost. Er zijn eigenlijk drie deelgebieden: Randstad 21, 22 en 20/23. Deze indeling is grotendeels bepaald door de fysieke doorsnijding van die drie gebieden door de Randstaddreef en Landdrostdreef.10. Veluwsekant


Veluwsekant West is een bedrijventerrein gelegen in stadsdeel Stad. Het is zeer strategisch gelegen aan de A6 en aan de invalsweg naar Almere centrum, de Veluwedreef. Het terrein wordt via één weg, de Veluwezoom, aangesloten op deze Veluwedreef. Vanuit de Filmwijk loopt er een busbaan door het midden van het bedrijventerrein richting Almere West/Haven. Tussen dit bedrijventerrein en de A6 ligt een aanzienlijke oppervlakte groen dat gebruikt wordt voor stadslandbouw en tijdens de Floriade in 2022 gereserveerd wordt als parkeerplaats11. Sallandsekant


Sallandsekant is een bedrijventerrein gelegen in stadsdeel Stad Oost. Het is strategisch gelegen met zicht vanaf de A6. De bereikbaarheid vanaf de A6 is via afrit 6/Almere Buiten-West. Vervolgens vanaf de Tussenring en Hagevoortdreef is de entree tot het bedrijventerrein via de Koningsbeltweg. Aan deze entree bevindt zich tankstation Texaco. Het gehele bedrijventerrein is aan de zuid- en zuidoostkant, langs de A6 en Tussenring, omzoomd met een brede groen- en bosstrook, aan de westkant door de Hoge Vaart.12. Stichtsekant


Dit regionale bedrijventerrein is een nieuw bedrijventerrein dat volop in uitgifte is. Het ligt aan de rand van Almere zeer direct aan de A27 en de Waterlandseweg, nabij de Stichtse Brug. Het terrein is via de Nederstichtselaan goed ontsloten op de Waterlandseweg. Aan de zuidkant grenst het terrein aan het Gooimeer en de Gooidijk. De Waterlandseweg verbindt Stichtsekant met het centrum van Almere; deze weg wordt in 2016 verbreed tot vier rijstroken, zo is de planning.


 

 

Bronvermelding:  • Gegevens en cijfers aangaande de vastgoed markt van Almere zijn onttrokken uit het rapport van Dynamis, "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2016" en "Sprekende Cijfers Kantorenmarkt  
  • Gemeente Almere
Reactie plaatsen